Learning

Teaching & Learning Methodologies

At Dunamase College we aim to have the student at the centre of their learning. The key principle is to equip students with an ability to be responsible for their own learning, to be self motivated, engaged and passionate learners.

We use a dual teaching and learning approach of both assessment for learning and assessment of learning. This allows students to be part of their development and learning while also enabling their teachers to carefully assess and monitor their progress.

We use a blended learning model. We make wide use of technology in teaching and learning. The students use ipads for their learning and for submission of homework. The school operates a Virtual Learning System (VLE) in both languages for the provision of learning materials and assessment.

Assessment for Learning

Assessment for Learning is about inviting students to be active participants in their learning. It is a formative approach to assessment carried out in conjunction with the tradition summative form of assessment.

It allows students to see where they are in their learning, where they are going in their learning and how they will get to the next stage in their learning. At Dunamase College the content of each subject for the year and each individual term is carefully explained to students. In addition the intended learning outcomes are explained for each class. This enables students to engage with their lessons in an informed manner.

Assessment for Learning can be carried out in numerous and various ways. As students have the use of IPads the AOL can be carried out using ICT through the use of Apps and online games such as Kahoot, Plickers, SeeSaw etc.

Students may also make use of reflective journals to keep track of their learning.

Finally Assessment for Learning places a strong emphasis on meaningful feedback. Students are regularly provided with constructive feedback on their learning and progress enabling them to see where they can improve and how to do so.

Blended Learning

Blended Learning is a model of teaching and learning that uses traditional teaching and technology to maximise learning oppurtunities for all learners. Assistive technology, embedded readers and translation tools all combine to create an innovative learning environment that adapts easily to incorporate remote learning.

Flipped classroom models and project based learning are facilitated also by the inclusion of digital strategies and the staff and students are constantly upskilling in new technologies and learning strategies

Inclusion

Teagasc agus Foghlaim

I gColáiste Dhún Másc  bíonn an dalta lárnach san fhoghlaim. An príomhaidhm ná chun a chur ar chumas na ndaltaí a bheith freagrach as a gcuid fhoghlaim féin, chun a bheith foghlaimeoirí féin spreagtha, gníomhacha agus paiseanta.

Úsáidtear Measúnú ar an bhFoghlaim agus Measúnú Chun Foghlama sa scoil. Tugtar an deis ansin do dhaltaí, páirt a ghlacadh ina bhforbairt agus ina bhfoghlaim agus ag an am céanna, is féidir le múinteoirí measúnú a dhéanamh agus súil a choiméad ar dhul chun cinn na ndaltaí.

Measúnú Chun Foghlma

Tugann Measúnú Chun Foghlama an deis do scoláirí a bheith mar rannpháirtithe gníomhacha ina bhfoghlaim féin. Is measúnú foirmitheach é a dhéantar i bpáirtíocht leis an measúnú suimitheach traidisiúnta.

Is féidir le scoláirí a aimsiú cá bhfuil siad san fhoghlaim, cá bhfuil orthu dul agus conas is féidir leo an chéad chéim eile a bhaint amach. I gColáiste Dhún Másc mínítear topaicí gach ábhar don bhliain ar fad agus cuirtear in iúl dóibh go cúramach céard a bheidh i gceist le gach téarma. Ina theannta, mínítear na torthaí foghlama bheartaithe le linn gach ranga. Is féidir le scoláirí dul i ngleic lena gceachtanna i slí eolasach de thoradh.

Is féidir MCF a dhéanamh i roinnt slite éagsúla ach toisc go bhfuil IPads ag na daltaí is féidir é a dhéanamh ag baint úsáid as TFC – aipeanna agus cluichí ar line cosúil le Kahoot, Plichers, SeeSaw srl. Freisin, le linn ranganna áirithe bíonn ar dhaltaí úsáid a bhaint as dialann mhacnaimh chun cuntas a choiméad dá bhfoghlaim.

Faoi dheireadh cuireann MCF béim láidir ar aiseolas lánbhrí. Tugtar aiseolas cuiditheach do na scoláirí go minic faoin fhoghlaim agus faoin fhorbairt. De thoradh, cuidítear dóibh a aimsiú cá agus conas is féidir leo dul chun cinn a dhéanamh.